نشر نیاورانمجموعه آثار پایتخت شعر

مجموعه آثار پایتخت شعر

پایتخت شعر چهار 1

پایتخت شعر چهار

پایتخت شعر چهار شامل گزیده اشعار شاعران شرکت کننده در چهارمین جشنواره سراسری شعر نیاوران در سال 1397 می‎باشد که در تیراژ 1000 نسخه و در 936 صفحه به کوشش سیدعباس سجادی چاپ ومنتشر شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.
پایتخت شعر سه 1

پایتخت شعر سه

این کتاب همچون دو کتاب دیگر شامل گزیده اشعار شاعران شرکت کننده در سومین جشنواره سراسری شعر نیاوران در سال 1396 می‎باشد که در تیراژ 1000 نسخه و در 648 صفحه به کوشش سیدعباس سجادی چاپ و منتشر شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.
پایتخت شعر دو 1

پایتخت شعر دو

این کتاب شامل گزیده اشعار شاعران شرکت کننده در دومین جشنواره سراسری شعر نیاوران در سال 1395 می‎باشد این کتاب در 1000 نسخه و468 صفحه به کوشش سیدعباس سجادی چاپ و منتشر شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.
پایتخت شعر یک 1

پایتخت شعر یک

پایتخت شعر یکی دیگر از کتاب‎های منتشر شده به کوشش سید عباس سجادی در سال 1394 در نشر نیاوران می‎باشد. اولین مجموعه شعر پایتخت شعر شامل گزیده آثار شاعران شرکت کننده در اولین جشنواره سراسری شعر نیاوران است. این کتاب در 1000نسخه و280 صفحه به چاپ رسیده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می‎توانند به نشر نیاوران واقع در فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.