فیلم

اجرای تصنیف دلا نزد کسی بنشین توسط شهرم ناظری در فرهنگسرای نیاوران