اجرای قطعه «kyrie eleisone» از ایور کلیو توسط گروه کُر نیاوران