فیلماجرای قطعه «kyrie eleisone» از ایور کلیو توسط گروه کُر نیاوران

اجرای قطعه «kyrie eleisone» از ایور کلیو توسط گروه کُر نیاوران